Regulamin programu lojalnościowego RAV

Regulamin Programu Lojalnościowego Rav („Regulamin”)
1. Definicje
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1.1. Rav – Organizator Programu Lojalnościowego.
1.2. Uczestnik Zarejestrowany – uczestnik Programu Lojalnościowego będący stroną umowy o uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego, tj. uczestnik, który w trybie opisanym w niniejszym Regulaminie przystąpił do Programu, otrzymał Kartę Lojalnościową oraz dokonał rejestracji w Programie Lojalnościowym.
1.3. Uczestnik/Uczestnicy – Uczestnicy Zarejestrowani
1.4. Karta Lojalnościowa – karta oznakowana logo RAV wydawana Uczestnikom Programu służąca rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestników w Programie, a także po dokonaniu rejestracji w Programie na zasadach określonych w pkt. 3.7 Regulaminu do identyfikacji Uczestnika Zarejestrowanego oraz wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
1.5. Karta RAV – Główna Karta Lojalnościowa.
1.6. Katalog Programu Lojalnościowego („Katalog”) – dokument określający Ofertę Podstawową Programu. Katalog znajduje się na Stronie Internetowej.
1.7. Oferta Podstawowa – podstawowa oferta Programu, obowiązująca przez czas co najmniej 12 miesięcy, obejmująca wskazane w Katalogu:
a) Prezenty oraz Kupony oferowane w Programie, wraz z określeniem liczby Punktów, za które można uzyskać dany Prezent lub Kupon;
b) listę towarów i usług, za zakup których przyznawane są Punkty (sprzedaż premiowa) wraz z określeniem liczby przyznawanych za zakup Punktów;
1.8. Prezent – każda korzyść w formie rzeczowej lub w formie usługi przewidziana w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
1.9. Kupon – kupon wydawany Uczestnikowi Zarejestrowanemu na zasadach określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego w zamian za Punkty, uprawniający do uzyskania zniżki, w określonym procencie lub o określonej wartości wskazanej w treści Kuponu na towar lub usługę tam określoną.
1.10. Rabat – każda forma obniżenia ceny towaru lub usług stosowana przez RAV w stosunku do Uczestników, na zasadach określonych Regulaminem Kart Lojalnościowych.
1.11. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie zamówienia Prezentu, którego odbiór nie następuje natychmiast po zamówieniu, które Uczestnik Zarejestrowany otrzyma po złożeniu zamówienia.
1.12. Punkt/Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie Lojalnościowym przyznawane Uczestnikom na zasadach określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego.
1.13. Saldo Punktowe – aktualna liczba Punktów pozostająca w dyspozycji Uczestnika Zarejestrowanego, zgromadzona z tytułu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
1.14. Stacja Paliw – stacja paliw Rav.
1.15. Formularz Uczestnika:
a) formularz składany na Stacji Paliw w sposób określony Regulaminem Programu Lojalnościowego przez osobę przystępującą do Programu Lojalnościowego
1.16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
1.17. Czas Obowiązywania Katalogu – oznaczony czas obowiązywania danego Katalogu wskazany w tym Katalogu, w którym to czasie Uczestnicy mogą korzystać z Oferty Podstawowej przewidzianej w danym Katalogu (np. składać zamówienia na Prezenty i Kupony oraz otrzymywać Punkty, na warunkach określonych w danym Katalogu). Czas Obowiązywania Katalogu wynosi co najmniej 12 miesięcy.
1.18. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu – czas nieoznaczony, na który przedłużone zostaje obowiązywanie danego Katalogu w sytuacji określonej w pkt 8.3-8.5 niniejszego Regulaminu.
2. Postanowienia ogólne
2.1. Organizatorem Programu Kart Lojalnościowych jest RAV sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narwik 17 lok. 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000148717, NIP: 7732262364, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony:
55.020,00 zł.
2.2. Program Lojalnościowy organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Program prowadzony jest od dnia 1 września 2023 r.
2.3. Program Lojalnościowy ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują zakupu towarów lub usług na Stacji Paliw, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego.
2.4. Program Lojalnościowy ma również na celu promocję i reklamę RAV oraz towarów i usług oferowanych przez RAV. Promocja i reklama skierowana jest do aktualnych, jak i przyszłych klientów.
3. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego oraz Rejestracja w Programie
3.1. Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i adres dla doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym cudzoziemcy posiadający taki adres.
3.2. Przystąpienie i rejestracja w Programie Lojalnościowym możliwa jest na Stacji Paliw. Ponadto, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, RAV zastrzega sobie możliwość ustanowienia w Regulaminie Programu Lojalnościowego innego sposobu przystąpienia do Programu Lojalnościowego.
3.3. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w Formularzu Uczestnika, Uczestnik Zarejestrowany powinien niezwłocznie powiadomić o tym RAV np. na Stacji Paliw.
3.4. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, które Uczestnicy akceptują, przystępując do Programu. Z chwilą rejestracji w Programie Lojalnościowym, Uczestnik staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.
3.5. Do Programu Lojalnościowego można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania. Rejestracja w Programie Lojalnościowym możliwa jest poprzez złożenie przez Uczestnika Niezarejestrowanego Formularza Uczestnika zgodnie z ust. 3.7 poniżej .
Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego na Stacji Paliw
3.6. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego na Stacji Paliw jest dokonanie na Stacji Paliw zakupu towarów lub usług, których zakup premiowany jest Punktami oraz otrzymanie Karty Lojalnościowej, którą można otrzymać na Stacji Paliw. Z chwilą spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, osoba przystępująca do Programu Lojalnościowego staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.
3.7. W celu dokonania rejestracji w Programie Lojalnościowym uprawniającej m.in. do zamawiania oraz odbioru Prezentów i Kuponów, Uczestnik Niezarejestrowany powinien:
a) podać na Stacji Paliw swoje dane w celu uzupełnienia na Stacji Paliw Formularza Uczestnika; Formularz Uczestnika zawiera dane niezbędne do rejestracji i udziału w Programie jako Uczestnik Zarejestrowany: imię i nazwisko, adres dla doręczeń (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), datę urodzenia, a także inne dane, które Uczestnik może podać opcjonalnie, np. adres email, nr telefonu, płeć;
Z chwilą łącznego spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym ustępie, osoba przystępująca do Programu Lojalnościowego staje się Uczestnikiem Zarejestrowanym.
Prawo odstąpienia od udziału w Programie i od rejestracji
3.8. W razie dokonania rejestracji w sposób określony w pkt 3.7, Uczestnik może, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji, odstąpić od uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, bez podania przyczyn, składając RAV sp. Z o.o. oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3.9. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na Stacji Paliw na formularzu, zgodnym ze wzorem udostępnionym przez RAV.
3.10. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 3.8 powyżej, wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem.
3.11. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
3.12. Do odstąpienia, o którym mowa w pkt 3.9-3.11 powyżej, mają zastosowanie zasady określone w Rozdziale 10.
4. Dane osobowe Uczestnika
4.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest RAV, tj. RAV sp. Z o.o. Z siedzibą w Warszawie przy ul. Narwik 17 lok. 38, 01-471 Warszawa,    wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000148717, o numerze NIP 7732262364, kapitał zakładowy 50.020,00 zł w całości wpłacony. Kontaktowe numery telefonów do RAV: 512 570 075 lub 44 723 67 24.
RAV wskazuje, że:
b) w przypadku Uczestnika Zarejestrowanego do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a RAV na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie jego danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie Lojalnościowym zgodnie z pkt 3.7. lub 3.10. Regulaminu.
4.2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu Lojalnościowego oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, co oznacza w szczególności:
a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Punktów za dokonane zakupy towarów lub usług oraz korzystania przez niego z Ofert Programu Lojalnościowego,
c) prowadzenie badań statystycznych i poziomu satysfakcji Uczestników,
e) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług RAV, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na komunikację marketingową również marketing produktów lub usług RAV,
f) rozpatrywanie reklamacji,
g) ewentualny kontakt z Uczestnikiem Zarejestrowanym w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, iż Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z użyciem Karty Lojalnościowej.
4.3. Podstawą prawną przetwarzania przez RAV danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym w pkt 4.2 powyżej jest:
a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik zgodnie z pkt 3.4. Regulaminu;
b) prawnie usprawiedliwiony interes RAV (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji, wewnętrznych analiz biznesowych oraz prowadzenia badań statystycznych i satysfakcji.
4.4. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez RAV podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu Lojalnościowego na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.
4.5. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a RAV na uczestnictwo Uczestnika Zarejestrowanego w Programie Lojalnościowym, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od RAV dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
4.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez RAV. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego uniemożliwia zawarcie umowy i pełne korzystanie z Programu Lojalnościowego, w szczególności wymianę Punktów na Prezenty lub Kupony z Ofert Programu Lojalnościowego.
4.8. Na podstawie danych osobowych i historii zakupów dokonanych przez Uczestnika Zarejestrowanego z wykorzystaniem Karty Lojalnościowej na Stacji Paliw, a także na podstawie dotychczasowego korzystania z Programu Lojalnościowego, RAV będzie ustalał osobiste preferencje i zachowania zakupowe (profilowanie). Wyniki tych ustaleń będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu indywidualnej oferty marketingowej, dopasowanej do jego cech konsumenckich. Oznacza to, że Uczestnik Zarejestrowany, będzie podlegał profilowaniu i może otrzymywać od RAV oferty handlowe sporządzone przy uwzględnieniu np. jego miejsca zamieszkania, wieku, płci, dotychczasowej historii zakupowej, wybranych w przeszłości Prezentów. Profil Uczestnika Zarejestrowanego nie będzie wykorzystywany w inny sposób ani przekazywany osobom trzecim.
4.9. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, RAV może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS/MMS na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.), RAV będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
4.10. Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa w pkt 4.9, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
5. Karty Lojalnościowe
5.1. Karta Lojalnościowa służy identyfikacji Uczestnika w Programie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestników. Każda Karta Lojalnościowa posiada numer przypisany konkretnemu Saldu Punktowemu Uczestnika.
5.2. Uczestnik Zarejestrowany może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Lojalnościową. W przypadku, gdy Uczestnik Zarejestrowany posiada więcej niż jedną Kartę Lojalnościową, RAV uprawniony jest do uznania, iż właściwą Główną Kartą Lojalnościową Uczestnika jest najpóźniej wydana Karta Lojalnościowa tego Uczestnika, co oznacza honorowanie przez RAV Salda Punktowego przypisanego do tej najpóźniej wydanej Karty Lojalnościowej oraz prawo do ewentualnego zablokowania pozostałych Kart Lojalnościowych.
5.3. Karta Lojalnościowa po spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego uprawniają Uczestnika Zarejestrowanego do dokonywania wszelkich czynności przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności do gromadzenia Punktów i wymiany Punktów na Prezenty i Kupony.
5.4. Wydane Uczestnikom Karty Lojalnościowe pozostają własnością RAV.
5.5. Karta Lojalnościowa nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.
5.6. Karta Lojalnościowa jest ważna od dnia jej podpisania przez Uczestnika, po jej wydaniu przez RAV do czasu:
a) ustania uczestnictwa danego Uczestnika w Programie Lojalnościowym; lub
b) zablokowania Karty Lojalnościowej przez RAV zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Lojalnościowego; lub
c) utraty przez Kartę Lojalnościową statusu aktywnego, zgodnie z pkt 7.10 Regulaminu; w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpi wcześniej.
5.7. W przypadku wymiany Karty Lojalnościowej, wymieniana Karta Lojalnościowa jest blokowana, a Saldo Punktowe na dzień wymiany zostanie przypisane do nowo wydanej Karty Lojalnościowej.
5.8. Karta Lojalnościowa może zostać zablokowana na żądanie Uczestnika.
5.9. Karta Lojalnościowa może być używana wyłącznie przez Uczestnika, do którego została przypisana. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby, która przedstawia Kartę Lojalnościową.
6. Karty Lojalnościowe zgubione, skradzione lub uszkodzone
6.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Karty
Lojalnościowej, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt RAV, np. Na Stacji Paliw. W takim przypadku Karta, której zgłoszenie dotyczy, zostanie niezwłocznie zablokowana. W celu otrzymania nowej Karty Lojalnościowej Uczestnik powinien złożyć odpowiednią reklamację (w przypadku uszkodzenia wraz z uszkodzoną Kartą Lojalnościową) potwierdzającą utratę Karty Lojalnościowej i chęć otrzymania nowej. Reklamację można złożyć na Stacji Paliw. Po złożeniu reklamacji Uczestnik otrzyma nową Kartę Lojalnościową. Nową Kartę Lojalnościową można otrzymać bezpośrednio na Stacji Paliw. Wskazuje się przy tym, że w przypadku uszkodzenia, zgubienia, utraty lub kradzieży Karty Lojalnościowej, nowa Karta Lojalnościowa zostanie w terminie do 30 dni przypisana do Salda Punktowego z dnia i godziny zgłoszenia utraty poprzedniej Karty Lojalnościowej, chyba że co innego wynika z okoliczności uzasadniających daną reklamację.
6.2. Organizator zastrzega, że wymiana/wydanie nowej Karty Lojalnościowej i przepisanie Salda Punktowego Uczestnikowi Zarejestrowanemu będzie możliwie wyłącznie w przypadku przedstawienia przez Uczestnika, na Stacji Paliw, uszkodzonej Karty Lojalnościowej lub podania przez Uczestnika numeru zniszczonej, zgubionej lub skradzionej Karty Lojalnościowej i potwierdzenia przez Organizatora, że karta ta nie jest przypisana do innego Uczestnika.
7. Gromadzenie Punktów w Programie Lojalnościowym
7.1. Uczestnik Zarejestrowany, który przystąpił do Programu Lojalnościowego w trybie opisanym w pkt. 3.6 powyżej może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego od momentu podpisania otrzymanej Karty Lojalnościowej, a po dokonaniu rejestracji w Programie Lojalnościowym na zasadach określonych w pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu, może również odbierać Prezenty lub Kupony oraz korzystać z Rabatów i Ofert Programu Lojalnościowego.
7.2. Odrębne Regulaminy Programu Lojalnościowego mogą przewidywać szczególne zasady zbierania Punktów.
7.3. Uczestnik Zarejestrowany może zbierać Punkty, na zasadach określonych Regulaminem Programu Lojalnościowego od momentu rejestracji przez Formularz Uczestnika I otrzymania Karty Lojalnościowej.
7.4. Uczestnik otrzymuje Punkty za zakup towarów lub usług z Ofert Programu Lojalnościowego, wskazanych w obowiązujących w dniu zakupu Regulaminach Programu Lojalnościowego, przy spełnieniu warunków określonych w tych Regulaminach Lojalnościowych.
7.5. W celu otrzymania Punktów na Stacji Paliw, Uczestnik powinien okazać kasjerowi na Stacji Paliw Kartę Lojalnościową przed zapłatą za towary lub usługi. Po poprawnym odczycie Karty Lojalnościowej przez terminal, Punkty zostaną automatycznie dodane do Salda Punktowego w czasie do 24h od dokonania zapłaty. Jeśli Uczestnik nie okaże swojej Karty Lojalnościowej podczas zakupu, przed zakończeniem transakcji, czyli przed wydrukowaniem dowodu zakupu dokumentującego pojedynczą zafiskalizowaną transakcję, Punkty nie zostaną przyznane. Punkty Programu Lojalnościowego nie są przyznawane na podstawie dowodu zakupu bądź innego dokumentu o charakterze księgowym lub magazynowym po jego dokonaniu (po wydrukowaniu paragonu lub innego dowodu zakupu). Dla uniknięcia wątpliwości, wydruk paragonu lub innego dowodu zakupu dokumentujących daną transakcję dokonaną jednorazowo jest momentem kończącym możliwość naliczenia Punktów za dany zakup.
7.6. Punkty są przyznawane na Stacji Paliw tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za towary lub usługi gotówką, bankową kartą płatniczą, BLIK. W przypadku transakcji, w której zapłata następuje jednorazowo z tytułu kilku odrębnych wydań towaru lub kilkukrotnego odrębnego świadczenia usługi (np. na podstawie dokumentów o charakterze księgowym lub magazynowym), punkty nie zostaną naliczone.
7.7. Organizator może przyznawać Punkty również w razie dokonania przez Uczestników na Stacji Paliw zapłaty za towary lub usługi w inny sposób. Jednakże w takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania Punktów tylko w razie nabycia wybranych towarów lub usług objętych Programem. Informacje o zasadach przyznawania Punktów przy zapłacie za towary lub usługi objęte Programem w inny sposób, niż określony w punkcie poprzedzającym, zamieszczane są na Stacji Paliw lub w Regulaminach Programu Lojalnościowego.
7.8. Punkty nie będą przyznawane, jeżeli Uczestnik przy zakupie korzysta jednocześnie z wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, w szczególności ze zniżki przewidzianej w Ofercie Programu Lojalnościowego (np. Rabat) lub zniżki przewidzianej w innej ofercie, programie lub akcji marketingowej, chyba że regulamin, w którym przewidziana jest ta zniżka (w szczególności Regulamin Programu Lojalnościowego), stanowi inaczej. Jeżeli w ramach danej transakcji zakupu, Uczestnik korzysta z rabatu na paliwo (o ile taki rabat przewidziany jest w ofercie Stacji Paliw), to niezależnie od liczby Punktów wymienianych na rabat w ramach takiej transakcji, Uczestnikowi nie są przyznawane żadne Punkty z tytułu zakupu paliwa w takiej transakcji.
7.9. O ile w Regulaminach Programu Lojalnościowego nie wskazano inaczej (i z zastrzeżeniem w szczególności postanowień Rozdziału 15 niniejszego Regulaminu), Punkty zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia dodania ich do Salda Punktowego z zastrzeżeniem dokonania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe, w okresie kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty Lojalnościowej na Stacji Paliw. Punkty nie wykorzystane przez okres 3 lat od dnia ich dodania do Salda Punktowego, z zastrzeżeniem dokonywania przez Uczestnika co najmniej jednej transakcji zasilającej Saldo Punktowe w okresie, o którym mowa powyżej, wygasają. W przypadku braku choćby jednego zasilenia Salda Punktowego przez okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego użycia Karty Lojalnościowej, Karta Lojalnościowa traci status aktywny, a Punkty niewykorzystane przez Uczestnika w ciągu tego czasu wygasają.
7.10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany Punktów na Prezenty czy Kupony, lub też wstrzymanie wydania Prezentu lub Kuponu do wyjaśnienia sprawy. Wstrzymanie możliwości wymiany Punktów lub wydania Prezentu lub Kuponu dotyczy jedynie Punktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu. Konsekwencje naruszenia Regulaminu określa pkt 15.4 Regulaminu.
7.11. W przypadku zwrotu towaru lub reklamacji usługi, za które zostały przyznane Punkty w Programie Lojalnościowym związanego ze zwrotem zapłaty za towar lub usługę, Punkty przyznane za zakup tych towarów lub usług podlegają anulowaniu i nie mogą być wymienione na Prezenty ani Kupony. W tym celu Uczestnik zobowiązany jest udostępnić RAV (w tym przypadku – Pracownikowi Stacji Paliw) Kartę Lojalnościową lub podać numer Karty Lojalnościowej w celu skorygowania Salda Punktowego.
7.12. Punkty przyznawane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminach Programu Lojalnościowego.
8. Wymiana Punktów na Prezenty i Kupony oraz Oferta Podstawowa określona w Katalogu
Zasady ogólne
8.1. Punkty mogą być wymienione przez Uczestników Zarejestrowanych wyłącznie na Prezenty lub Kupony z Ofert Programu Lojalnościowego obowiązujących w czasie składania zamówienia na Prezent lub Kupon i na zasadach określonych w Regulaminach Programu Lojalnościowego.
8.2. Oferta Podstawowa z danego Katalogu obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Katalogu i z zastrzeżeniem pkt 8.3-8.5 poniżej wygasa z upływem tego Czasu. Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane wyłącznie w jego Czasie Obowiązywania.
8.3. Nowy Katalog ogłaszany jest na Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu i wskazuje termin wejścia w życie nowego Katalogu. W razie nieogłoszenia nowego Katalogu na Stronie Internetowej co najmniej na 1 miesiąc przed upływem Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, obowiązywanie dotychczasowego Katalogu z chwilą upływu Czasu Obowiązywania Katalogu ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony (Przedłużony Czas Obowiązywania). Zamówienia na Prezenty lub Kupony wskazane w danym Katalogu, mogą być składane również w jego Przedłużonym Czasie Obowiązywania.
8.4. Przedłużony Czas Obowiązywania Katalogu upływa w terminie wskazanym w nowym Katalogu, przy czym termin ten nie może być krótszy niż:
a) 2 miesiące od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu
Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;
b) 6 miesięcy od daty ogłoszenia nowego Katalogu na Stronie Internetowej – jeżeli od rozpoczęcia Przedłużonego Czasu Obowiązywania Katalogu do ogłoszenia nowego Katalogu upłynęło więcej niż 6 miesięcy.
8.5. Jednocześnie, wraz z upływem Przedłużonego Czasu Obowiązywania dotychczasowego Katalogu, wchodzi w życie nowy Katalog. Nowy Katalog nie wiąże Uczestnika, jeżeli Uczestnik zrezygnował z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym przed datą wejścia w życie nowego Katalogu wskazaną w tym nowym Katalogu zgodnie z pkt 8.4 Regulaminu, składając RAV wypowiedzenie w sposób opisany w pkt 15.3 Regulaminu. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 15.3.
8.6. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę.
8.7. Uczestnik Zarejestrowany może składać zamówienia i żądać wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony jeżeli posiada ważną Kartę Lojalnościową oraz zebrał wystarczającą liczbę Punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie Punktów przypisanej danemu Prezentowi lub Kuponowi w Ofercie Podstawowej lub w Ofercie Dodatkowej, z zastrzeżeniem pkt. 8.7.
8.8. Uczestnik nie może żądać wymiany Punktów na Prezent polegający na uprawnieniu do nabycia paliwa, towarów lub usług na Stacji Paliw po niższej cenie (gdy taki Prezent będzie przewidziany w którejkolwiek z Ofert Programu Lojalnościowego), jeżeli przy zawieraniu tej samej transakcji korzysta z innego rodzaju zniżki w stosunku do ceny paliwa, towarów lub usług na Stacji Paliw obowiązującej w RAV, niż zniżka będąca Prezentem.
8.9. Wymiana Punktów powoduje obniżenie Salda Punktowego przypisanego do Karty Lojalnościowej Uczestnika Zarejestrowanego o liczbę Punktów przypisanych danemu Prezentowi lub Kuponowi w Katalogu albo Ofercie Dodatkowej. Obniżenie Salda następuje z chwilą zamówienia Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego.
8.10. RAV może wstrzymać oferowanie Prezentu lub wycofać Prezent z Ofert Programu Lojalnościowego w każdym czasie, z następujących ważnych przyczyn:
a) jeżeli jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Uczestników lub innych osób (np. jeśli Prezent okaże się produktem niebezpiecznym);
b) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa;
c) jeżeli oferowanie danego Prezentu lub Kuponu może godzić w dobre imię Organizatora lub osoby trzeciej.
W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie z Ofert Programu Lojalnościowego zostanie ogłoszone na Stronie Internetowej, niezwłocznie po powzięciu przez RAV wiadomości o przyczynie uzasadniającej wstrzymanie oferowania Prezentu lub jego wycofanie. Jeżeli wstrzymanie oferowania Prezentu lub Kuponu, lub jego wycofanie, dotyczy Oferty Dodatkowej komunikowanej wyłącznie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, RAV może dokonać ogłoszenia o jego wycofaniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy użyciu tych samych środków porozumiewania się na odległość. Stosowna wzmianka o wstrzymaniu oferowania lub wycofaniu Prezentu zostanie również umieszczona we właściwych Regulaminach RAV. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach przewidzianych prawem. Ograniczenia dotyczące wstrzymania oferowania Prezentu lub wycofania Prezentu nie dotyczą Ofert Dodatkowych, w których Prezenty są dostępne w określonym momencie.
Zamówienia i ich realizacja
8.11. Kupony i Prezenty oznaczone w Regulaminach Programu Lojalnościowego jako:
a) dostępne na Stacji Paliw bez uprzedniego zamawiania – Uczestnik Zarejestrowany wybiera i odbiera bezpośrednio na Stacji Paliw;
b) dostępne na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego – Uczestnik Zarejestrowany zamawia, składając zamówienie na Stacji Paliw;
8.12. Kupony lub Prezenty zamówione przez Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.11 lit. b) lub lit. c), zostaną dostarczone na Stację Paliw.
8.13. O ile RAV i Uczestnik Zarejestrowany nie uzgodnili innego terminu wydania, RAV wyda zamówiony Kupon lub Prezent niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy (np. złożenia zamówienia).
8.14. Zamówienie lub bezpośredni odbiór Prezentu lub Kuponu przez Uczestnika Zarejestrowanego uznawany jest za oświadczenie Uczestnika Zarejestrowanego, że jest uprawniony do odbioru Prezentu lub Kuponu zgodnie z postanowieniami Regulaminów Programu Lojalnościowego, w tym spełnia warunek, o którym mowa w pkt 8.8 Regulaminu.
8.15. Przy odbiorze Prezentów zamówionych z odbiorem na Stacji Paliw lub na adres na terenie Polski wskazany przez Uczestnika Zarejestrowanego, Uczestnik Zarejestrowany zobowiązany będzie do pokwitowania odbioru Prezentu.
8.16. W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał wymienić Punkty na Prezent wskazany w Regulaminach Programu Lojalnościowego, jako dostępny na Stacji Paliw, a tego Prezentu na Stacji Paliw RAV nie będzie, Uczestnik może skorzystać z procedury jak w przypadku Prezentów dostępnych na zamówienie, chyba że jest to Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia lub taki, którego charakter z innych przyczyn uniemożliwia jego realizację w inny sposób niż na Stacji Paliw.
8.17. Jeżeli wydanie Prezentu lub Kuponu stanie się niemożliwe, wskutek okoliczności, za które RAV, ani Uczestnik Zarejestrowany, nie ponoszą odpowiedzialności, RAV niezwłocznie powiadomi Uczestnika Zarejestrowanego o tej okoliczności. W takiej sytuacji RAV zobowiązany jest do zwrotu Punktów za zamówiony Prezent lub Kupon. Uczestnik Zarejestrowany będzie mógł jednak zdecydować, że zamiast zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wybiera proponowany przez RAV Prezent substytucyjny względem Prezentu lub Kuponu, którego wydanie stało się niemożliwe. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Uczestnika innych roszczeń na zasadach przewidzianych prawem.
Kupony realizowane w Placówkach Partnera
9. Oferty Dodatkowe
9.1. W każdym czasie w trakcie trwania Programu Lojalnościowego, RAV może wprowadzać Oferty Dodatkowe.
9.2. Oferta Dodatkowa obowiązuje niezależnie od Oferty Podstawowej określonej w Katalogu.
9.3. Szczegóły danej Oferty Dodatkowej określają:
a) niniejszy Rozdział 9 Regulaminu;
b) materiały informacyjne dotyczące danej Oferty Dodatkowej (w zależności od charakteru, sposobu komunikowania i dostępności danej Oferty Dodatkowej np.: sms, emaile, plakaty, ulotki, banery itp.);
c) Regulamin Oferty Dodatkowej – jeżeli został wydany przez RAV dla danej Oferty Dodatkowej.
9.4. Materiały informacyjne, o których mowa w pkt 9.3 lit. b) powyżej oraz Regulamin Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej) określają w szczególności:
a) adresatów Oferty Dodatkowej (tj. osoby uprawnione do skorzystania z Oferty Dodatkowej);
b) treść i zasady Oferty Dodatkowej (w tym ew. korzyści oraz dodatkowe obowiązki Uczestnika związane z korzystaniem z Oferty Dodatkowej).
9.5. Oferta Dodatkowa, w zależności od jej treści, charakteru, zakresu, adresatów i dostępności (w tym w zależności od sposobu, w jakim Uczestnicy mogą z niej korzystać), może być komunikowana na Stacji Paliw, Stronie Internetowej, za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny sposób.
9.6. Jeżeli dla danej Oferty Dodatkowej zostanie wydany Regulamin Oferty Dodatkowej, w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej będzie zawarta informacja o wydaniu i dostępności takiego Regulaminu Oferty Dodatkowej.
9.7. Dana Oferta Dodatkowa obowiązuje wyłącznie w Czasie Obowiązywania Oferty Dodatkowej określonym w materiałach informacyjnych dotyczących tej Oferty Dodatkowej i w Regulaminie Oferty Dodatkowej (o ile został wydany dla danej Oferty Dodatkowej). Zamówienia na Prezenty lub Kupony z danej Oferty Dodatkowej mogą być składane wyłącznie w Czasie Obowiązywania tej Oferty Dodatkowej.
9.8. O ile w zasadach Oferty Dodatkowej wyraźnie nie wskazano inaczej, Punkty przyznawane w ramach Oferty Dodatkowej za zakup danych towarów lub usług łączą się z Punktami przewidzianymi w Ofercie Podstawowej za zakup tych samych towarów lub usług (tj. Uczestnik otrzymuje zarówno Punkty wynikające z Oferty Podstawowej jak i z Oferty Dodatkowej).
9.9. Jeżeli w materiałach informacyjnych dotyczących danej Oferty Dodatkowej ani w Regulaminie Oferty Dodatkowej nie wskazano inaczej, w zakresie nieuregulowanym odmiennie w tych Regulaminach Programu Lojalnościowego, do Oferty Dodatkowej mają zastosowanie zasady określone w niniejszym Regulaminie.
10. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony
10.1. W przypadku:
a) zamówienia na Stacji Paliw Prezentu lub Kuponu dostępnego na zamówienie Uczestnika Zarejestrowanego na zasadach określonych w pkt 8.11, 8.12 i następnych niniejszego Regulaminu; lub
d) umowy zawartej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, innej niż wskazana pod lit. c) powyżej;
Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni.
10.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od objęcia Prezentu w posiadanie przez Uczestnika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) a dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10.3. Jeżeli Uczestnik nie został poinformowany przez RAV o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 10.2 Regulaminu.
10.4. Jeżeli Uczestnik został poinformowany przez RAV o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 10.4 Regulaminu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Uczestnikowi informacji o tym prawie.
10.5. Powyższe prawo do odstąpienia jest odpowiednio ograniczone lub wyłączone w sytuacjach, w których takie ograniczenie lub wyłączenie wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z ustawy regulującej prawa konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi Zarejestrowanemu w szczególności w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli RAV wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez RAV utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której liczba Punktów potrzebna do wymiany lub dopłata zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi RAV nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Uczestnika
Zarejestrowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Prezent dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Prezenty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Uczestnika Zarejestrowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez RAV o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10.6. Uczestnik Zarejestrowany może odstąpić od umowy, składając RAV oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie i o skutkach okreslonych w pkt 14.3.
10.7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
10.8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
10.9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Prezentów lub Kuponów oraz innych umów zawartych na odległość, jest szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą o prawach konsumenta.
11. Strona Internetowa
11.1. Organizator udostępnia Stronę Internetową, na której publikowane są Regulaminy Programu Lojalnościowego oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania oraz aktualnych Ofert Programu Lojalnościowego. Zasady korzystania ze Strony Internetowej określa odrębny regulamin oraz Polityka Prywatności.
11.2. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych i w zakresie do tego niezbędnym.
12. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu
12.1. Reklamacje, co do przebiegu Programu (w szczególności dotyczące sposobu przyznawania Punktów oraz wymiany Punktów na Prezenty lub Kupony, realizacji Rabatów lub Kuponów) mogą być zgłaszane w szczególności na Stacji Paliw.
12.2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające skuteczne poinformowanie osoby ją składającej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W tym celu składający reklamację może wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, numer Karty Lojalnościowej, adres do doręczeń itp.
12.3. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w tym zwłaszcza Rozdziałów 10 I 13 Regulaminu, reklamacje rozpatrywane są przez RAV w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia RAV.
13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad Prezentów i Kuponów
13.1. RAV ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Prezentów i Kuponów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 dotyczące Prezentów mają odpowiednie zastosowanie do Kuponów. Postanowienia niniejszego Rozdziału 14 mają zastosowanie także do osób, które realizują swoje uprawnienia po wystąpieniu z Programu.
13.2. Reklamacje, dotyczące wad Prezentów mogą być zgłaszane na Stacji Paliw. W razie niewskazania w reklamacji informacji niezbędnych do jej rozpoznania przez RAV, RAV niezwłocznie skontaktuje się z osobą składającą reklamację w celu uzupełnienia braków reklamacji.
13.3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w terminie 14 dni i w tym terminie RAV ustosunkuje się do żądania Uczestnika Zarejestrowanego.
13.4. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent albo o odstąpieniu od umowy wymiany Punktów na Prezent, chyba że RAV niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego wymieni Prezent wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Prezent był już wymieniony lub naprawiany przez RAV albo RAV nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady.
13.5. Uczestnik Zarejestrowany może zamiast zaproponowanego przez RAV usunięcia wady żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo zamiast wymiany Prezentu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Prezentu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez RAV. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Prezentu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika Zarejestrowanego inny sposób zaspokojenia.
13.6. Obniżona liczba Punktów wymienionych na Prezent powinna pozostawać w takiej proporcji do liczby Punktów wynikającej z umowy, w jakiej wartość Prezentu z wadą pozostaje do wartości Prezentu bez wady.
13.7. Uczestnik Zarejestrowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
13.8. Jeżeli Prezent ma wadę, Uczestnik Zarejestrowany może żądać wymiany Prezentu na wolny od wad albo usunięcia wady. RAV jest obowiązany wymienić Prezent wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika Zarejestrowanego. RAV może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika Zarejestrowanego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Prezentu wadliwego w sposób wybrany przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
13.9. RAV odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Prezentu Uczestnikowi Zarejestrowanemu.
13.10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Prezentu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 13.12 powyżej.
13.11. W terminach określonych w punkcie 13.9 – 13.10 Uczestnik Zarejestrowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent z powodu wady Prezentu. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany żądał wymiany Prezentu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu liczby Punktów wymienionych na Prezent rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Prezentu lub usunięcia wady.
13.12. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli RAV wadę podstępnie zataił.
13.13. Jeżeli Uczestnik Zarejestrowany zażądał wymiany Prezentu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu liczby Punktów, określając liczbę, o którą ma być obniżona, a RAV nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
13.14. Prawa konsumenta związane z wadami Prezentów lub Kuponów są szczegółowo regulowane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem cywilnym.
14. Postanowienia końcowe, zmiany Regulaminów itp.
14.1. RAV zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, Katalogu Programu Lojalnościowego lub innych Regulaminów Programu Lojalnościowego z następujących ważnych przyczyn i w zakresie wynikającymi z ważnej przyczyny uzasadniającej zmianę:
a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu,
Katalogu Programu Lojalnościowego lub innych Regulaminów Programu Lojalnościowego – w zakresie do tego niezbędnym;
b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie do tego niezbędnym;
d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Programu Lojalnościowego – w zakresie do tego niezbędnym;
e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zmiany poprzez udostępnienie zmienionych Regulaminów Programu Lojalnościowego wraz z odpowiednim ogłoszeniem na Stronie Internetowej, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od RAV zmian w krótszym terminie. Ogłoszenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą w szczególności wskazywały termin zmiany Regulaminu, Katalogu lub innych Regulaminów Programu Lojalnościowego, nie krótszy niż 1 miesiąc od daty udostępnienia, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało od RAV zmian w krótszym terminie. Zmienione Regulaminy Programu Lojalnościowego obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie ma skutki wskazane w pkt 14.3. Jeżeli zmiany w Regulaminach Programu Lojalnościowego będą obejmowały wycofanie Prezentu lub Kuponu z Ofert Programu Lojalnościowego, to w terminie wskazanym w zmienionych Regulaminach Programu Lojalnościowego nadal możliwe będzie składanie przez Uczestnika zamówień na wycofywany Prezent lub Kupon, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 1 miesiąc od daty ogłoszenia, o którym mowa powyżej.
14.2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w pozostałych Regulaminach Programu Lojalnościowego, stosuje się niniejszy Regulamin, chyba że jego zastosowanie do danego odrębnego Regulaminu Programu Lojalnościowego zostało wyraźnie wyłączone w takim odrębnym Regulaminie Programu Lojalnościowego.
14.3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym w każdym czasie, składając RAV stosowne wypowiedzenie na Stacji Paliw na formularzu, (zgodny ze wzorem udostępnionym przez RAV). Niezwłocznie po rezygnacji z Programu Lojalnościowego, anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, Karta Lojalnościowa Uczestnika zostanie zablokowana. RAV usunie dane osobowe Uczestnika niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń. RAV wskazuje przy tym, że dane osobowe Uczestnika, które zrezygnował z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym nie będą przetwarzane dla jakichkolwiek innych celów niż ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
14.4. W przypadku istotnego naruszenia przez Uczestnika wskazanych niżej postanowień Regulaminu, RAV uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Lojalnościowym. Wykluczenie z Programu powoduje utratę ważności Kart Lojalnościowej oraz obowiązek zwrotu do RAV Karty Lojalnościowej. Uczestnik Zarejestrowany, ma prawo do wymiany Punktów zebranych w sposób zgodny z Regulaminem przed dniem wykluczenia z Programu Lojalnościowego, na odpowiednie Prezenty lub Kupony oraz do otrzymania niezrealizowanych do tej pory zamówień i Kuponów. Istotnym naruszeniem postanowień Regulaminu w rozumieniu niniejszego Punktu jest naruszenie pkt:
3.1, 5.2, a także potwierdzone okoliczności, o których mowa w pkt 7.11 Regulaminu.
14.5. RAV może zakończyć Program Lojalnościowy z następujących ważnych przyczyn:
a) uruchomienia przez RAV nowego programu lojalnościowego;
b) uruchomienia przez RAV nowego programu lojalnościowego we współpracy z innym podmiotem lub zaoferowania klientom RAV uczestnictwa w istniejącym programie lojalnościowym prowadzonym przez podmiot trzeci;
z zachowaniem następujących zasad, o których Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani wraz z informacją o zamknięciu Programu Lojalnościowego:
i. w okresie zakomunikowanym przez RAV, nie krótszym jednak niż 1 miesiąc od poinformowania o zakończeniu Programu Lojalnościowego, Uczestnicy mogą nadal gromadzić Punkty na zasadach określonych w obowiązującej w tym czasie Ofercie Podstawowej;
14.6. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w szczególności na Stacji Paliw oraz na Stronie Internetowej.
14.7. Szczegółowe informacje odnoszące się do Uczestników, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a także osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawarte są w dokumencie „Ważne informacje” załączonym do Katalogu.
14.8. Regulamin obowiązuje od 1.09.2023.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i złożyć na Stacji Paliw RAV tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
RAV sp. Z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Narwik 17/38
e-mail:
ravtomaszow@onet.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy (niepotrzebne skreślić):
a) wymiany Punktów Lojalnościowych bez dopłaty, na następujący Prezent/Kupon :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
c) Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
Data odbioru Prezentu/Kuponu / zawarcia umowy : ____________________________________
Imię i nazwisko Uczestnika Zarejestrowanego/osoby odstępującej od umowy:
___________________________________________________________________________ ________________________________
Adres Uczestnika Zarejestrowanego/ osoby odstępującej od umowy:
____________________________________________________________________________________________________________
Data: __________________________
Podpis: ____________________________

 

 

 

 

 


WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
(formularz ten należy wypełnić i złożyć na Stacji Paliw RAV w przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym)
Adresat:
RAV sp. Z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Narwik 17/38
Program Lojalnościowy
e-mail: ravtomaszow@onet.pl

Niniejszym (wskazać wybrane – np. stawiając znak „X“ w polu obok wybranej opcji):
A. Rezygnacja z Programu ze skutkiem natychmiastowym rezygnuję z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym
UWAGA: W razie wyboru tej opcji niezwłocznie po rezygnacji anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do czasu rezygnacji, a Karta Lojalnościowa Uczestnika zostanie zablokowana. RAV niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu Lojalnościowego.

B. Rezygnacja z Programu ze skutkiem na wskazany dzień rezygnuję z uczestnictwa w Programie ze skutkiem na dzień: ___________ (proszę wpisać datę)
UWAGA: W razie wyboru tej opcji, we wskazanym przez Uczestnika terminie anulowane zostaną Punkty zgromadzone przez Uczestnika i niewykorzystane do wskazanej powyżej przez Uczestnika daty, Karta Lojalnościowa Uczestnika zostanie zablokowana. RAV niezwłocznie usunie dane osobowe Uczestnika udostępnione dla celów Programu Lojalnościowego.
C. Inne
________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________
DANE OSOBY REZYGNUJĄCEJ Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
Imię i nazwisko osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym:
__________________________________________________________________________
Nr Karty Lojalnościowej: __________________________________________________
Adres osoby rezygnującej z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym:
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data: ___________________
Podpis: __________________________________________